ขอเชิญอาจารย์และนักศึกษาเข้าเรียนคอร์สออนไลน์ CEA Online Academy คอร์ส metaverse 101 กับ introduction to virtual production1

 

CEA Online Academy คอร์ส metaverse 101 กับ introduction to virtual production1 ให้กับ นิสิต นักศึกษา อาจารย์ และผู้ที่สนใจเข้ารับชมได้ดังนี้