สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้นำคณาจารย์และนักศึกษาร่วมงาน THACCA SPLASH-Soft Power Forum 2024