การต่ออายุหนังสือ ประจำปี 2567

📣เปิดเทอมใหม่📣 ‼️ อย่าลืม ‼️ ต่ออายุสมาชิกก่อนยืมหนังสือ

▶️หลักฐานในการต่ออายุสมาชิก

– บัตรนักศึกษา

– หลักฐานการชำระค่าลงทะเบียน

▶️สิทธิการยืมหนังสือ (ห้องสมุดชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา )

– นักศึกษาปริญญาตรี 7 เล่ม 7 วัน

– นักศึกษาบัณฑิตศึกษา 10 เล่ม 15 วัน

– อาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน 15 เล่ม 1 เทอม

– ลูกจ้าง 12 เล่ม 1 เดือน