caritwp

การต่ออายุหนังสือ ประจำปี 2567

เปิดเทอมใหม่ อย่าลืม ต่ออายุสมาชิกก่อนยืมหนังสือ หลักฐานในการต่ออายุสมาชิก – บัตรนักศึกษา – หลักฐานการชำระค่าลงทะเบียน สิทธิการยืมหนังสือ (ห้องสมุดชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ) – นักศึกษาปริญญาตรี 7 เล่ม 7 วัน – นักศึกษาบัณฑิตศึกษา 10 เล่ม 15 วัน – อาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน 15 เล่ม 1 เทอม – ลูกจ้าง 12 เล่ม 1 เดือน  38 total views

 38 total views

1 2 3 18