ประวัติความเป็นมา

Office of Academic Resources and Information Technology

ประวัติความเป็นมา

               

           สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549  ตามกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กระทรวงศึกษาธิการ (ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 123 ตอน 118 ก เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2549 หน้า 9) โดยพัฒนามาจาก ศูนย์วิทยบริการ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ มาเป็นสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

         ปัจจุบัน สำนักวิทยบริการได้มีการเปลี่ยนแปลงระบบห้องสมุดอัตโนมัติจากระบบ Horizon มาใช้ระบบ Alist ซึ่งถูกพัฒนาโดยศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รวมทั้งได้มีการติดตั้งระบบกำหนดสิทธิ์ในการเข้าใช้ห้องสมุด ซึ่งเป็นระบบที่ใช้ดูแลทรัพย์สินของส่วนงานราชการ อีกทั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้สร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 เสร็จสิ้น โดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ดำเนินการย้ายจากอาคารศูนย์วิทยบริการ มายังอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ  ในปี พ.ศ. 2555 จนถึงปัจจุบัน โดยมีที่ทำการที่บริเวณ ชั้น 1 ฝั่ง L ชั้น 3-5 และชั้น 6 ฝั่ง R และในปี พ.ศ. 2564 ชั้น 9 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์