วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

“มุ่งยกระดับทรัพยากรและเทคโนโลยีสารสนเทศสู่สากล เพื่อเป็นรากฐานการพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ”

>> พันธกิจ

  1. บริการโครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่ายที่ได้มาตรฐานสากล
  2. บริการสารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย และเป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
  3. พัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้แก่บุคคลทั้งภายในและภายนอก
  4. บริการและสนับสนุนการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลภายในมหาวิทยาลัย

>> อัตลักษณ์

          “บริการด้วยใจ”

>> ค่านิยม

       ค่านิยมหลักที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ยึดถือเพื่อการดำเนินงานร่วมกัน (Shared Value) คือ “UNITY” ประกอบด้วย

       UUnity หมายถึง บุคลากรในองค์กรมีความเป็นหนึ่งเดียว มีความสามัคคี และความร่วมมือร่วมใจ ก่อให้เกิดศักยภาพ ทำให้องค์กรเข้มแข็งและมีเอกภาพ

       N Networking หมายถึง การประสานเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกองค์กร ทำงานร่วมกับหน่วยงาน/สถาบัน และองค์กรอื่น ๆ

       I Integrity หมายถึง บุคลากรภายในองค์กรยึดมั่นในความซื่อสัตย์ต่อตนเอง ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ และซื่อสัตย์ต่ออุดมการณ์

       T Transparency หมายถึง องค์กรที่มีความโปร่งใส เปิดเผย และตรวจสอบได้ภายใต้กรอบของกฎหมาย

       YYields  หมายถึง ความอ่อนน้อมถ่อมตนของบุคลากรในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

>> ประเด็นยุทธศาสตร์
 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตประสิทธิภาพสูง

  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาแหล่งสารสนเทศและทรัพยากรสารสนเทศให้มีคุณภาพเพื่อการเรียนการสอน การรังสรรค์ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย และการเรียนรู้ตลอดชีวิต

  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัย

  ยุทธศาสตร์ที่ 4 บูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนภารกิจหลักและการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย