สายตรงผู้อำนวยการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะดังนี้

1. ผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : choosak.k@mail.rmutk.ac.th

2. ผ่านหมายเลขโทรศัพท์ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ :    081-777-4545

3. ผ่านทางไปรษณีย์ถึง

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ชั้น 6R  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ  เลขที่ 2  ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ  เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10120

4. ผ่านกล่องรับเรื่องร้องเรียน ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะติดตั้งหน้าสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

5. ผ่านช่องทางเว็บไซต์  https://oarit.rmutk.ac.th/?page_id=78905