Narathip Ninwong

ขอเชิญชวนเสนอรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศเพื่อพิจารณาให้บริการที่ห้องสมุด

ขอเชิญชวนนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เสนอรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศเพื่อพิจารณาให้บริการที่ห้องสมุด โดยคัดเลือกรายการหนังสือที่น่าสนใจหรือสอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอน เสนอรายชื่อได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 (ก่อนเวลา 12.00 น.) ตรวจสอบรายการหนังสือจากสำนักพิมพ์เพื่อใช้ในการเสนอรายชื่อและดูแบบฟอร์มเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศ ได้ที่ http://bit.ly/3AVXgvL * สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศที่นำเสนอ * สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02 2879600 ต่อ 3320, 3321, 3322  713 total views

 713 total views

ช่องทางการร้องเรียนและแจ้งข้อมูลทุจริตในเว็ปไซต์ของหน่วยงาน

                สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ได้เปิดช่องทางการร้องเรียน และแจ้งข้อมูลทุจริตในเว็ปไซต์ของหน่วยงาน แอดไลน์ https://lin.ee/HlKwGkD หรือสแกน QR Code ด้านล่าง  253 total views

 253 total views

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศขอเชิญชวน เข้าใช้บริการฐานข้อมูลออนไลน์

                  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญชวนนักศึกษา ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เข้าใช้บริการฐานข้อมูลออนไลน์ และการบริการในโครงการกระจายโอกาสสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านการออกแบบสู่ภูมิภาค (miniTCDC Link) ซี่งเป็นความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ สศส. ดังนี้                 1. บริการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ของ สศส.บอกรับ ได้แก่ 1) ฐานข้อมูลวัสดุต่างประเทศ Material ConneXion Database 2) ฐานข้อมูลที่เกี่ยวกับธุรกิจ Global Market Information Database (GMID) 3) ฐานข้อมูลดิจิทัลมีเดีย Stash Media 4) ฐานข้อมูล WGSN ณ […]

 522 total views

ตรวจสอบคะแนนสอบ ICT

กำหนดการเงื่อนไขการเข้ารับรางวัล            1.นักศึกษาที่ได้รับรางวัลที่ 1 และรางวัลที่ 2 ขอเชิญร่วมเข้ารับรางวัล ในวันที่ 27 กันยายน 2565 ณ ห้องสมุดดิจิทัลและพื้นที่ทำงานร่วมกัน Digital library and Co – Working Space อาคารปฎิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ ชั้น 9 ลงทะเบียนเข้ารับรางวัล เวลา 11.30 น.            2.นักศึกษาที่ได้รับรางวัลที่ 3 และรางวัลที่ 4 สามารถมารับรางวัลได้ในวันที่ 28 – 30 กันยายน 2565 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ชั้น 6 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องประชุมชบาแก้ว เวลา 09.00 […]

 2,455 total views

1 2 3 4