ข่าวกิจกรรม

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ พ.ศ. ๒๕๖๖
On the 27th of September 2022, the event located on the 9th floor, Digital Library and Co-working Space, Creative Technology
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จัดฝึกอบรมการใช้งานฐานข้อมูลข่าวออนไลน์ IQNewsClips รูปแบบออนไลน์ วัตถุประสงค์ในการจัดงาน 1) เพื่อให้ผู้เข้าอบรม มีทักษะในการสืบค้นข้อมูล การใช้คำสืบค้น การใช้งานฟังก์ชั่นต่าง ๆ ของฐานข้อมูล เช่น การดาวน์โหลดการบันทึกเอกสาร การจัดเก็บไฟล์เอกสาร ฯ 2) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะในการค้นหาแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือได้ เพื่อประโยชน์ในการศึกษา
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จัดการประชุมเพื่อรับฟัง การนำเสนอโครงการ miniTCDC Link วิทยากร โดย นางสาวกฤษณา เทวกุล และนายพิพัฒน์พงศ์ จิตพยัค จากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) (Creative Economy Agency : CEA) เมื่อวันที่