caritwp

ประชาสัมพันธ์ ชุดวีดีทัศน์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

              สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สคช.) ได้จัดทำชุดวีดีทัศน์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับ SDGs ภายใต้แนวคิดหลัก “ร่วมคิด ร่วมทำร่วมปรับเปลี่ยนสู่ความยั่งยืนของไทยและโลกเรา” และชุดวีดีทัศน์ในรูปแบบไฟล์สามารถดาวน์โหลดได้ตาม QR Code ดังนี้  651 total views,  1 views today

 651 total views,  1 views today

ประชาสัมพันธ์ สำหรับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา 2562

คู่มือการใช้งานระบบภาวะการมีงานทำ คลิกที่นี่ กรณีพบปัญหาในการเข้าใช้งานระบบ สามารถติดต่อดังช่องทางด้านล่างนี้  491 total views

 491 total views

ประกาศ สำหรับนักศึกษาท่านใดใช้งาน email มหาวิทยาลัย,ระบบประเมินการเรียนการสอนไม่ได้

เนื่องจากสถานการณ์โควิค นักศึกษาสามารถทำการติดต่อผ่านช่องทางด้านล่างนี้ ให้บริการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ  3,304 total views

 3,304 total views

1 10 11 12 13 14 18