เครื่องมือการเรียน และการสอนออนไลน์

LMS

ใช้ username และ password เดียวกับที่เข้าใช้งาน internet มหาวิทยาลัย
สามารถใช้ร่วมกับโปรแกรม ZOOM ได้

Google Classroom

username ใช้ google mail ของมหาลัย
username : ชื่อผู้ใช้@mail.rmutk.ac.th
password : ตามที่ผู้ใช้ตั้งไว้

Microsoft Teams

ใช้ username และ password เดียวกับที่เข้าใช้งาน internet มหาวิทยาลัย