ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2564

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีศาสตราจารย์อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร
รองศาสตราจารย์ธีระพงศ์ ไชยเฉลิมวงศ์ นายชัยศักดิ์ คล้ายแดง ผู้ช่วยศาสตราจารย์จ่าสิบตรีมณเธียร โอทองคำและ
เจ้าหน้าที่สำนักฯ