การจัดฝึกอบรมการใช้งาน ฐานข้อมูลข่าวออนไลน์ IQNewsClips รูปแบบออนไลน์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
จัดฝึกอบรมการใช้งานฐานข้อมูลข่าวออนไลน์ IQNewsClips รูปแบบออนไลน์
วัตถุประสงค์ในการจัดงาน
1) เพื่อให้ผู้เข้าอบรม มีทักษะในการสืบค้นข้อมูล การใช้คำสืบค้น การใช้งานฟังก์ชั่นต่าง ๆ ของฐานข้อมูล
เช่น การดาวน์โหลดการบันทึกเอกสาร การจัดเก็บไฟล์เอกสาร ฯ
2) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะในการค้นหาแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือได้ เพื่อประโยชน์ในการศึกษา ค้นคว้า
ด้านวิชาการ การอบรมแบ่งเป็น 3 รอบ ได้แก่ วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2565 เวลา 9.00 -12.00 น
และ วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 9.00 -12.00 น และ เวลา 15.00 -17.00 น.
ผู้เข้าอบรมอาจารย์ เจ้าหน้าที่ ผู้เข้าอบรมครั้งนี้รวมจำนวน 110 คน
โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ภูริวัตร คัมภีรภาพพัฒน์ รองอธิการบดี
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการกล่าวเปิดการอบรมในรอบแรก มีเกียรติบัตรรูปแบบออนไลน์มอบให้กับผู้เข้าอบรม
ขอขอบคุณวิทยากรจากบริษัท อินโฟเควสท์ จำกัด โดยนางสาวชุติมา แก้วหล่อ

 452 total views,  2 views today