ประกาศการต่ออายุการยืมด้วยตนเอง (Renew)

เรียน คณาจารย์ บุคลากร (กรณีที่ได้มีการยืมหนังสือ, คอมพิวเตอร์วางตัก)

ด้วยหนังสือและคอมพิวเตอร์วางตัก (Notebook) ที่ท่านยืมไปจะครบกำหนดส่งคืน ในวันที่ 29 ธันวาคม 2565 จึงเรียนมาเพื่อโปรดส่งคืนตามกำหนดเวลาทั้งนี้ท่านสามารถต่ออายุการยืมได้ด้วยตนเองจากระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (OPAC) http://lib.rmutk.ac.th/Search_Basic.aspx สำหรับรายการที่มีหมายเลขเป็น 0 แต่หากรายการใดที่เคยต่ออายุมาแล้ว จะเป็นเลข 1 กรณีนี้จะต้องนำหนังสือ หรือคอมพิวเตอร์วางตัก (Notebook) รายการนั้นมาคืนที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โดยสามารถต่ออายุการยืมได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้
โทร. 02-287-9600 ต่อ 3320, 3321, 3322