โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างแอปพลิเคชันโดยไม่ต้องเขียนโค้ด (No-Code)

        ขอเชิญอาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมอบรม การสร้างแอปพลิเคชันโดยไม่ต้องเขียนโค้ด (No-Code)
ในวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2566 สามารถสมัครได้ทาง https://forms.gle/FwVW57Ghd635yL7Y6
หรือสแกน QR-Code สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 19 เมษายน 2566 รับจำนวน 40 ท่าน