ขอเชิญชวนอ่าน สถานการณ์การทุจริตประเทศไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนอ่าน สถานการณ์การทุจริตประเทศไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จัดทำโดย
สำนักบริหารงานกลาง
สำนักเฝ้าระวังและประเมินสภาวการณ์ทุจริต
สำนักวิจัยและบริการวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.)

ข้อมูลจากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.)