ขอเชิญชวนอ่าน Inter Econ Newsletter

นำเสนอข้อมูลเชิงลึกและความเคลื่อนไหวของโอกาสในตลาดต่างประเทศเพื่อผลักดันให้ผู้ประกอบการไทยเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมธุรกิจโลก และยกระดับขีดความสามารถในการเเข่งขันเพื่อนำไปสู่ประเทศไทยที่เข้มเเข็งยิ่งขึ้น จัดทำโดย กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
เข้าถึงข้อมูลได้ที่