ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษา