แนะนำการใช้งาน Application ALIST OPAC และ Ookbee

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 กลุ่มงานวิทยบริการมีการจัดกิจกรรม
แนะนำการใช้งาน Application ALIST OPAC และ Ookbee
โดยมีนางสาวอัญชลี ยิ้มสมบูรณ์ หัวหน้ากลุ่มงานวิทยบริการ
ได้มอบของรางวัลให้กับนักศึกษาและนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้
ได้รับสิทธิ์ติดตั้งซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส Bitdefender ฟรีอีกด้วย !!!