สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับเกียรติจากคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการ