โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Canva เพื่อการออกแบบและประชาสัมพันธ์