5 บทความเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

สรุปประเด็นคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร และประเด็นข้อหารือ
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอส่งบทความเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 จำนวน 5 เรื่อง ได้แก่
(1) การเปิดเผยข้อมูล ส่วนบุคคลของลูกหนี้ตามคำพิพากษา
(2) การเปิดเผยหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนการประกอบธุรกิจ
(3) องค์การมหาชนต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร ของราชการหรือไม่
(4) ขอดูคะแนนสอบคน อื่นได้ไหม
(5) ใครพิจารณาเปิดเผยข้อมูลได้บ้าง
คลิกเพื่ออ่านบทความ