ข่าวประชาสัมพันธ์

        ขอเชิญอาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมอบรม การสร้างแอปพลิเคชันโดยไม่ต้องเขียนโค้ด (No-Code)ในวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2566 สามารถสมัครได้ทาง https://forms.gle/FwVW57Ghd635yL7Y6 หรือสแกน QR-Code สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 19 เมษายน 2566
ขอเชิญชวนนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เสนอรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศเพื่อพิจารณาให้บริการที่ห้องสมุด โดยคัดเลือกรายการหนังสือที่น่าสนใจหรือสอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอน เสนอรายชื่อได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 (ก่อนเวลา 12.00 น.) ตรวจสอบรายการหนังสือจากสำนักพิมพ์เพื่อใช้ในการเสนอรายชื่อและดูแบบฟอร์มเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศ ได้ที่ http://bit.ly/3AVXgvL * สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศที่นำเสนอ
                สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ได้เปิดช่องทางการร้องเรียน และแจ้งข้อมูลทุจริตในเว็ปไซต์ของหน่วยงาน แอดไลน์ https://lin.ee/HlKwGkD หรือสแกน QR Code ด้านล่าง
                  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญชวนนักศึกษา ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เข้าใช้บริการฐานข้อมูลออนไลน์ และการบริการในโครงการกระจายโอกาสสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านการออกแบบสู่ภูมิภาค (miniTCDC Link) ซี่งเป็นความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ