ข่าวประชาสัมพันธ์

     บริการข้อมูลออนไลน์ (NewsCenter) เป็นฐานข้อมูลข่าวที่ให้บริการ ประกอบด้วยข้อมูลต่างๆ ดังนี้ ข่าวจากหนังสือพิมพ์ และนิตยสารในประเทศ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษมากกว่า 20 ฉบับขึ้นไป ข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานราชการต่างๆ และมติคณะรัฐมนตรี ข้อมูลด้านการเงิน การค้า การลงทุน ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานต่างๆ ข้อมูลวิจัยของหน่วยงานรัฐและเอกชน
LMSใช้ username และ password เดียวกับที่เข้าใช้งาน internet มหาวิทยาลัย สามารถใช้ร่วมกับโปรแกรม ZOOM ได้ Google Classroomusername ใช้ google mail ของมหาลัย username : ชื่อผู้ใช้@mail.rmutk.ac.th password