ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีศาสตราจารย์อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร รองศาสตราจารย์ธีระพงศ์ ไชยเฉลิมวงศ์ นายชัยศักดิ์ คล้ายแดง ผู้ช่วยศาสตราจารย์จ่าสิบตรีมณเธียร โอทองคำและ เจ้าหน้าที่สำนักฯ
เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการจัดโครงการศึกษาและดูงานแก่บุคลากรภายในสำนักวิทยฯ โดยในครั้งนี้ศึกษาดูงานที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives)เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในหัวข้อ "สำนักงานสีเขียวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office) และห้องสมุดสีเขียว (Green Library)"