Narathip Ninwong

แจ้งเปิดทดลองใช้งานฐานข้อมูล Gale Business: Insign

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญ อาจารย์ นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย  ทดลองใช้งาน  ฐานข้อมูล Gale Business: Insign  ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมด้านการจัดการ การบริหารธุรกิจ ตั้งแต่การเริ่มต้นและการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการบัญชี การเงิน ทรัพยากรบุคคล การจัดการ การตลาด ภาษี  ทดลองใช้งาน ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 2566 เข้าใช้งานได้ที่เว็บไซต์ https://tinyurl.com/nki-gbib-0623  252 total views,  1 views today

 252 total views,  1 views today

1 2 3 4