สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการให้ความรู้ในหัวข้อ “วัคซีนไซเบอร์”